• รู้จักสหกรณ์
  • ประวัติความเป็นมา
  • ประวัติความเป็นมา

    ประวัติสหกรณ์ออมทรัพย์การประปาส่วนภูมิภาค จำกัด
        สหกรณ์ออมทรัพย์การประปาส่วนภูมิภาคจำกัด เกิดแอพพลิเคชั่นเกมยิงปลา W88 | เคล็ดลับเกมยิงปลา | เกมส์ยิงปลาW88 | เข้าสู่ระบบติดต่อกัน  | แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลา จากการที่พนักงานและลูกจ้างประจำของการประปาส่วนภูมิภาคร่วมกันจัดตั้งเมื่อวันที่ 11 กันยายน พ.ศ.2523 และได้ จดทะเบียนตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2511 หมายเลขทะเบียนสหกรณ์ เลขที่ กพธ.78/2523 โดยเมื่อแรกจัดตั้งมีจำนวนสมาชิก 103 คน มีทุนเมื่อแรกตั้งทั้งสิ้น 19,260.-บาท โดยใช้ชื่อว่า "สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการประปาส่วนภูมิภาค จำกัด" ใช้ชื่อย่อว่า "สอ.กปภ."
        ต่อมาเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ.2544 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สหกรณ์ออมทรัพย์การประปาส่วนภูมิภาค จำกัด" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมของสมาชิก โดยส่งเสริมให้สมาชิกออมเงินโดยการถือหุ้นจากสมาชิก ให้สมาชิกกู้ตามความจำเป็น และจัดสวัสดิการด้านต่าง ๆ อันเป็นประโยชน์แก่สมาชิก