• รู้จักสหกรณ์
 • สิทธิและหน้าที่ของสมาชิก
 • สิทธิและหน้าที่ของสมาชิก

  โดยหลักการของสหกรณ์นั้น สมาชิกเป็นเจ้าของสหกรณ์ สมาชิกเป็นผู้บริหารสหกรณ์ และสมาชิกเป็นผู้ใช้บริการของสหกรณ์ หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งว่า สหกรณ์เป็นของสมาชิก บริหารโดยสมาชิก และให้บริการแก่สมาชิก

  ดังนั้น สมาชิก จึงมีสิทธิและหน้าที่ ดังนี้

  สิทธิของสมาชิก

  • สิทธิ ในการใช้บริการต่าง ๆ ของสหกรณ์ตามความจำเป็น และเหมาะสม เช่น การได้รับคำแนะนำหลักการออม การกู้เงิน พร้อมหลักเกณฑ์ต่าง ๆ การได้รับความรู้ทางวิชาการ เป็นต้น
  • สิทธิ ในการเลือกตั้งประธาน และคณะกรรมการสหกรณ์
  • สิทธิ ในการเข้าร่วมประชุมใหญ่ เพื่อเสนอความเห็นหรือออกเสียงลงคะแนน
  • สิทธิ ในการควบคุมและเสนอแนะการดำเนินงานของสหกรณ์โดยที่ประชุมใหญ่
  • สิทธิ ในการเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ
  • สิทธิ ในการเข้าชื่อเรียกประชุมใหญ่วิสามัญ
  • สิทธิ อื่น ๆ ที่กำหนดไว้ในข้อบังคับและระเบียบสหกรณ์

  หน้าที่ของสมาชิก

  • หน้าที่ ในฐานะเจ้าของ ต้องทำให้สหกรณ์เจริญ และมีความมั่นคง
  • หน้าที่ ในฐานะผู้บริการ (กรรมการดำเนินการ) ต้องยึดมั่นในอุดมการณ์ หลักการ และ วิธีการของสหกรณ์ พร้อมทั้งสร้างความชอบธรรมให้เกิดแก่สมาชิกทุกคน ทั้งในกลุ่มของผู้กู้เงินและผู้ออมเงิน
  • หน้าที่ ในฐานะผู้ใช้บริการ สมาชิกต้องเน้นการออมเพื่อสร้างอนาคตที่มั่นคง ใช้เงินกู้ เฉพาะในสิ่งที่จำเป็นและเป็นประโยชน์ ปฏิบัติตามข้อบังคับและระเบียบสหกรณ์ มีความเข้มแข็งในการดำรงชีวิต ภายใต้ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม โดยการใช้ชีวิตแบบสหกรณ์ด้วยการประหยัดค่าใช้จ่าย เข้มแข็งต่อกระแสสังคมแบบทุนนิยม และอดทนต่อความยากลำบาก
  • หน้าที่ ที่จะปฏิบัติตามแอพพลิเคชั่นเกมยิงปลา W88 | เคล็ดลับเกมยิงปลา | เกมส์ยิงปลาW88 | เข้าสู่ระบบติดต่อกัน  | แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลา ระเบียบ ข้อบังคับ มติ และคำสั่งของสหกรณ์
  • หน้าที่ ที่จะเข้าร่วมประชุมทุกครั้งที่สหกรณ์นัดหมาย
  • หน้าที่ ในการส่งเสริม สนับสนุนแอพพลิเคชั่นเกมยิงปลา W88 | เคล็ดลับเกมยิงปลา | เกมส์ยิงปลาW88 | เข้าสู่ระบบติดต่อกัน  | แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลา ของสหกรณ์ เพื่อให้สหกรณ์เป็นองค์การที่เข้มแข็ง
  • หน้าที่ ในการให้ความร่วมมือ กับคณะกรรมการดำเนินการพัฒนาสหกรณ์ให้เจริญรุ่งเรือง และมั่นคง