• รู้จักสหกรณ์
  • วิสัยทัศน์
  • วิสัยทัศน์

    สหกรณ์ออมทรัพย์การประปาส่วนภูมิภาค จำกัด ดำรงไว้ซึ่งอุดมการณ์สหกรณ์เป็นองค์กรที่มั่นคง มีเสถียรภาพและศักยภาพ ส่งเสริมและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ยึดหลักธรรมาภิบาล และความเอื้ออาทรต่อมวลสมาชิก