• สวัสดิการสหกรณ์
  • กองทุนสวัสดิการและสงเคราะห์สมาชิกที่ถูกให้ออกจากงาน เนื่องจากทุพพลภาพ
  • กองทุนสวัสดิการและสงเคราะห์สมาชิกที่ถูกให้ออกจากงาน เนื่องจากทุพพลภาพ