• โครงการสัมมนาสมาชิกส่วนกลาง ปี 59
  • โครงการสัมมนาสมาชิกส่วนกลาง ปี 59

    สหกรณ์ออมทรัพย์การการปาส่วนภูมิภาค จำกัด ได้จัดสัมมนาสมาชิกส่วนกลางสัญจร ประจำปี 2559 

    เมื่อวันเสาร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2559 ณ จังหวัดนครปฐม