• 1
 • 1

  ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์การประปา ว่าด้วยการใช้ทุนสวัสดิการและสงเคราะห์เพื่อวันเกิดสมาชิก พ.ศ.2562

  Feb 28 2019

  ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์การประปา ว่าด้วยการใช้ทุนสวัสดิการและสงเคราะห์ศพสมาชิกและคู่สมรส พ.ศ.2562

  Feb 28 2019

  ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์การประปา ว่าด้วยกองทุนเพื่อเสริมสร้างเสถียรภาพของสหกรณ์แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 6 )พ.ศ.2557

  May 27 2014

  ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์การประปา ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู้ ปี2559

  Jun 21 2017

  ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์การประปาส่วนภูมิภาค ว่าด้วยการให้สหกรณ์อื่นกู้ยืมเงิน พ.ศ. 2560

  May 31 2017